Posts

دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی برق – کنترل

عنوان :
کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده :
در این سمینار، مسئله کنترل و هدایت موشکهای خارج از جو را مطالعه خواهیم نمود . این فضاپیماها در
مسیر بازگشت با اغتشاشاتی نظیر اغتشاشات اتمسفری مواجه میگردند که در طی مسیر آنها منجر به خطای
فرود میگردد. پس طراحی سیستم کنترل که بتواند بر این اغتشاشات فائق آید ضروری به نظر میرسد . در
این سمینار کوشش بر این خواهد گردید با بهره گیری از یک سیستم کنترلی این مسئله حل گردد .
مقدمه :
یکی از مسائل جالب و پیچیده در حوزه هوافضا، مسئله بازگشت به جو می باشد . بسیاری از وسائل پرنده پدیده
ی بازگشت به جو را تجربه نمیکنند . مطالعهی این پدیده تنها در خصوص آن دسته از اجسام پرنده
موضوعیت دارد که از جو خارج شده و بازگشت به جو آنها به دلائلی اهمیت دارد .
به غیر از شهاب سنگها، موشکهای بالستیک اولین اجسا می بودند که بشر مسئله ورود به جو آنها را تجربه
نمود . هرچند تا قبل از سالهای 1870 در ارتباط با موشکها، فعالیتهای تجربی و تئوریک مختلفی در اقضی
نقاط دنیا در جریان بود، اما فعالیتهای عمده از سال 1914ظاهر گردید و معضلات فنی شکل گیری یافتن
موشکهای نیرومند از میان برداشته گردید. خصوصا از آغاز سال 1925 پیشرفتهای قابل تمجیدی در مطالعه
وتحقیق موشکهای آزمایشی تحت رهبری فون براون در موسسه پرواز فضایی آلمان به دست آمد .
طراحی سیستم کنترل بازگشت یکی از اصلی ترین حوزه های فناوری پروازهای فضایی را شکل میدهد.
امروزه RV های پیشرفته نیازمند گونهای از الگوریتمهای کنترلی بوده که عملکرد آن را در حضور اغتشاشات،
بهینه نموده و منجر به فرود یا اصابت به هدفی مشخص با ارضای قیودی در مسیر پرواز شوند. در ماموریتهای
بازگشت از فضا، این الگوریتمها با نیاز به دوری از خروج مجدد از اتمسفر و بازگشت به فضا، پیچیده تر
 میشود. طراحی سیستم کنترل یک RV مصالحه ای بین ویژگی های مختلف طراحی سازه ای پرنده و هدف
ماموریت بوده، پس طراح سیستم کنترل RV بایستی یک مهندس سیستم قادر به فهم پدیده های مختلف مرتبط
باورود به جو، باشد .
هدف
در این پروژه، مسئله بازگشت به جو فضاپیماهای بازگشتی را مطالعه خواهیم نمود . این فضاپیماها در
مسیر بازگشت با اغتشاشاتی نظیر اغتشاشات اتمسفری مواجه میگردند که در طی مسیر آنها منجر به
خطای فرود میگردد. پس طراحی سیستم کنترل مسیر که بتواند بر این اغتشاشات فائق آید ضروری به
نظر میرسد . در این پروژه کوشش بر این خواهد گردید که با بهره گیری از یک سیستم کنترلی این مسئله حل
گردد .
 فضاپیما
وسیله نقلیهای می باشد که برای خروج از جو کره زمین طراحی شدهاست. فضاپیماها بر دو نوع سرنشیندار و
 بیسرنشین هستند. فضاپیماها برای منظورهای گوناگونی طراحی م یشوند مانند ماموریتهای
مخابراتی، دیدبانی ماهوارهای کره زمین، هواشناسی، ناوبری، اکتشاف سیارات، گردشگری فضایی وجنگ
فضایی . هر شیء هنگام بازگشت به جو زمین یا هر سیاره دیگر برای اینکه با موفقیت فرو بنشیند، لازم
می باشد زاویه فرودی با شیب خیلی کم داشته باشد.
در چنین فرودی پایینترین وبالاترین حدود به وسیله مسیر پرواز فضاپیما، اندازه کاهش سرعت آن و
گرمایش آیرودینامیکی ایجاد شده از برخورد شیء با لایههای اطراف، تعیین میشود.
مسیر پرواز یک فضاپیما به هنگام بازگشت به زمین، تا اندازهای به نوع مداری که شیء برای رسیدن به
زمین طی می ‌کند، بستگی دارد.
این مسیر، مداری با اهمیت می باشد، زیرا که مشخص می ‌کند فضاپیما در اولین برخوردش با جو زمین، با چه
سرعتی مدار را طی می ‌کند به. عنوان مثال، سرعت فضاپیماها به هنگام چرخش به دور زمین، 27360 تا
28970 کیلومتر در ساعت می باشد که معمولا با همین سرعت زیاد نیز وارد لایههای بالایی جو میشوند.
حتی بعضی فضاپیماها با سرعت فراتر از این نیز مدار زمین را میپیمایند و به جای قرارگرفتن در مدار
دایرهای، مدارهای سهمی را طی میکنند. این امر موجب سرعت بیشتر آنها به هنگام بازگشت به زمین
&nb
sp;می گردد .

تعداد صفحه :116
قیمت: 14700 تومان

 
 

***

—-


دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : بررسی روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
مهندسی برق – کنترل

عنوان :
مطالعه روشهای کنترل پدیده سرج در کمپرسورها

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :
(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
 ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطور جدی آسیب رسانند و ناحیه عملکرد
سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنها چاره ای اندیشید.
ناپایداری سرج عبارتست از نوسانات یکبعدی که منجر به افـزایش فـشار و فلـوی جرمـی کمپرسـور مـی
گردد.سرج ناحیه کاری سیستم را به شدت تحت تاثیر قرار داده و راندمان آن را کاهش می دهد و نهایتـا
منجر به آسیب جدی کل سیستم می گردد. این پدیده در نرخ های فلوی جرمـی کـم کمپرسـور رخ مـی
دهد و نتیجه آن ایجاد نوسانات با دامنه بزرگ در فشار و نرخ فلوی جرمی خروجی از کمپرسور می باشد.
تاکنون کارهای زیادی برای حذف مشکل سرج انجام شده می باشد و بیشتر این کارها بر اساس کـار گرایتـزر
(1976) و موره (1986) می باشند. زیرا این افراد اولین کسانی بودند که مدلهای دینامیکی را برای آنـالیز
و طراحی سیستمهای کنترل جهت سیستمهای فـشرده سـازی و پایدارسـازی آنهـا ، پیـشنهاد نمودنـد و
مدلهای ارائه شده توسط آنها بطور گسترده ای مورد بهره گیری و بهـره بـرداری سـایر محققـین ایـن زمینـه
کاری قرار گرفته می باشد. در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفتـه
جهت کنترل پدیده های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد.
مقدمه:
کمپرسورها به دلیل کاربرد گسترده ای که در صنایع مختلف برای فشرده سازی و انتقال گازها دارند
از اهمیت ویژه ای بر خوردارند. پدیده سرج که یک ناپایداری فلو در کمپرسورها به حساب می آید، ناحیـه
عملکرد سیستم فشرده سازی را محدود می نماید و مانع از دستیابی به حـداکثر رانـدمان کمپرسـور مـی
گردد. پس کنترل این پدیده از مدتها قبل در کـانون توجـه محققـان قـرار گرفتـه اسـت . تـاکنون روشـهای
مختلفی جهت کنترل این ناپایداری در کمپرسورهای محوری و گریز از مرکز پیـشنهاد گردیـ ده اسـت. بـا
در نظر داشتن کاربرد کمپرسورهای محوری در موتورهای جت و هواپیما، بیشتر کارهـا در زمینـه کنتـرل سـرج
مربوط به کمپرسورهای محوری می باشد، در این مجموعه ما روشهای جدید کنترل سرج در کمپرسورهای
محوری و سانتریفیوژ را که مبتنی بر کنترل فعال می باشند مطالعه می نماییم.
مقدمه
در این مجموعه هدف ما مطالعه مدلهای مختلف و همچنین کنترلرهای بکار رفته جهـت کنتـرل پدیـده
های ناپایداری فلو در کمپرسورها می باشد. ناپایداری های آئرودینامیکی فلو می توانند کمپرسور را بطـور
جدی آسیب رسانند و ناحیه عملکرد سیستم را محدود نمایند پس بایستی برای اجتناب از آنهـا چـاره
ای اندیشید.
آغاز مدلهای استخراج شده برای سیستم های فشرده سازی محوری و گریز از مرکز را معرفی می نماییم،
سپس به مطالعه روشهای مختلف ارائه شده تا کنون برای کنترل ناپایداری سرج در کمپرسور های محوری
و گریز از مرکز می پردازیم، نهایتا مقایسه روشهای مختلف با یکدیگر و نتیجه گیری پایانی را می آوریـم و
در انتها چند مدل تجاری کنترلرهای آنتی سرج را معرفی می نماییم.
 پیشینه پژوهش
 مدل دینامیکی به دست آمده برای کمپرسور های محوری و سانتریفیوژ بر اسـاس مـدل دو حالتـه بـا
پارامترهای lumped طبق مدل ارائه شده توسط گرایتزر می باشد [10]کـه مبنـای طراحـی کنترلرهـای
آنتی سرج از گذشته تا کنون برای این کمپرسورها می باشد. در روشـهای قـدیمی کنتـرل سـرج تکنیـک
مورد بهره گیری، اجتناب از سرج بود. در این روشها از ابزارهای مختلفـی بـرای دور نگـه داشـتن نقطـه کـار
کمپرسور از ناحیه ای که در آن سرج رخ می دهد، بهره گیری می گردید . از نظر عملی خطـی بـه نـام خـط
کنترل سرج در فاصله ای دورتر از خط سرج ترسیم می گردد تا بدین وسیله یک حاشیه اجتنـاب از سـرج
در منحنی مشخصه کمپرسور به دست آید. این روش ما را مطمئن می سازد که نقطه کـار سیـستم خـط
سرج را قطع نمی کند و پس پدیده سرج به وقوع نمی پیوندد . این روش ناحیه کاری کمپرسور را به ناحیـه< /span>
ای که سیستم در وضعیت حلقه باز در آن ناحیه پایدار می باشد، محدود کرده و پس رانـدمان کـل سیـستم را
محدود می کند.
تعداد صفحه :122
قیمت: 14700 تومان

 
 

***

—-

پشتیبانی سایت :       


پایان نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته

Continue reading “پایان نامه ارشد رشته برق : روش های تعیین محدوده واکه ها در سیگنال گفتار پیوسته”


دانلود پایان نامه ارشد رشته برق : بررسی انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها

دانشگاه آزاد اسلامی
واحد تهران جنوب
دانشکده تحصیلات تکمیلی

سمینار برای دریافت درجه کارشناسی ارشد “M.Sc”
 مهندسی برق -قدرت

عنوان :
مطالعه انواع واحدهای تولید پراکنده وتاثیرات مفید آنها بر شبکه های
توزیع

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
 
چکیده
تولیدات پراکنده منابع تولید انرژی الکتریکی هستند که به شبکه توزیع متصل می گردند. این منابع در
مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاهها، حجم و ظرفیت تولید کمتری داشته و با هزینه پایین تری راه
اندازی می شوند. اتصال این تولیدات به شبکه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به دنبال
دارد.در این سمینار به مطالعه تاثیرات مفید تولیدات پراکنده بر قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
پرداخته شده می باشد.و نتایج ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع در قالب شاخص های نقاط بار و
کل سیستم مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.در این سمینار به مطالعه تأثیر مکان واحدهای تولید پراکنده
تأثیر تعداد واحدهای تولید پراکنده تأثیر ظرفیت واحدهای تولید پراکنده و تأثیر احتمال عدم
دسترسی به واحدهای تولید پراکنده بر روی یک سیستم نمونه پرداخته شدو نظاره گردید که
همواره، قرار گیری صحیح با ظرفیت و تعداد مناسب از منابع تولید پراکنده افزایش قابل ملاحظه ای
در اندازه قابلیت اطمینان سیستم های توزیع خواهد داشت .
امروزه با تغییر و پیشرفت روز افزون در صنعت بـرق شـاهد بـروز تحـولات عمـده ای هـستیم کـه تحـت
عنوان کلی تجدید ساختارصنعت برق مطرح می گردند، انقلابی که آهسته آهسته روش ارتبـاط مـا را بـا
بازار انرژی تغییر می دهـد . بخـشی از ایـن تحـول اجتنـاب ناپـذیر کـه در بخـش تو لیـد تـوان انجـام مـی
شودتکنولوژی تولید پراکنده می باشد[1] .
تولیدات پراکنده منابع تولید انرژی الکتریکی هستند که به شبکه توزیع متصل می گردند. این منابع در
مقایسه با ژنراتورهای بزرگ و نیروگاهها، حجم و ظرفیت تولید کمتری داشته و با هزینه پایین تری راه
اندازی می شوند. همچنین اتصال این تولیدات به شبکه های توزیع منافع و سودمندی های زیادی به
دنبال دارد. مانند مورد هایی که بهره گیری از واحدهای تولید پراکنده را مورد توجه قرار می دهد می
توان به مسائلی نظیر مسائل اقتصادی در توسعه نیروگاهها، کاهش آلودگی محیط زیست، بالا بردن
بازدهی این منابع در تولید برق، بالا بردن کیفیت برق رسانی به مشتریان، کاهش تلفات در شبکه های
توزیع، بهبود پروفیل ولتاژ، آزاد سازی ظرفیت شبکه و بسیاری از موردها دیگر تصریح نمود.
مقدمه
تولیدات پراکنده , یک مفهوم کاملاً جدید نیست، بلکه در ابتدای شکل گیری صنعت برق، تولید
برق به صورت محلی انجام می .گردید با رشد صنعت برق، نیروگاهها به صورت بزرگ و متمرکز و در
نواحی دور از مصرف کننده های پایانی ایجاد شدند. امروزه، با رشد روزافزون تقاضای برق و نیز
حرکت سیستمهای قدرت از ساختار سنتی به سمت ساختار رقابتی و معضلات اقتصادی و محیطی
نیروگاههای بزرگ، تولیدات پراکنده جایگاه سابق خود را باز یافته می باشد[1].
تولید پراکنده یا Distributed Generation) DG)، عموماً عبارتست از تولید برق در محل
مصرف. اما گاهاً به تکنولوژی هایی گفته می گردد که از منابع تجدیدپذیر برای تولید برق بهره گیری
می کنند. چیزی که عموماً مورد قبول می باشد، این می باشد که این مولدها صرف نظر از چگونگی تولید توان
آنها، نسبتاً کوچک بوده و ظرفیت آنها معمولاً کمتر از 300 MW می باشد و مستقیماً به شبکه
توزیع وصل می شوند .
تکنولوژی تولیدات پراکنده شامل واحدهای فتوولتاییکها، توربینهای بادی، پیلهای سوختی، زیست
توده، توربینهای کوچک گازی و میکروتوربینها، ژنراتور- موتورهای استرلینگ و ژنراتور – موتورهای
احتراق داخلی و … می باشند.
تعداد صفحه :76

قیمت: 14700 تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :