Posts

پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع طراحی دیود نیمه هادی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق با موضوع طراحی دیود نیمه هادی”


پایان نامه ارشد مهندسی برق: الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی برق: الگوریتم پردازش تصویر برای ردیابی اشیاء متحرک”


پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه ارشد مهندسی برق: طراحی بهینه موتور سنکرون مغناطیس دائم”


پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: شناسایی چند حالت گفتاری در زبان فارسی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: شناسایی چند حالت گفتاری در زبان فارسی”


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : تشخیص عابرین پیاده توسط تصاویر مادون”


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)”


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته برق : طراحی و نوسازی شبکه های ابزار دقیق”


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع سنتز کننده های گفتار

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق با موضوع سنتز کننده های گفتار”


پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق: چاه های کوانتومی نیمه هادی

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی برق: چاه های کوانتومی نیمه هادی”


پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: روش های بهبود پایداری سیستم قدرت

در ادامه مطلب می توانید صفحات ابتدایی این پایان نامه را بخوانید

Continue reading “پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی برق: روش های بهبود پایداری سیستم قدرت”