3-2-3-معرفی و تفکیک نواحی سیستم قدرت مورد مطالعه

با در نظر داشتن عوامل مختلفی که در فصل دوم تصریح گردید، مانند مساله خصوصی سازی، تولیدکنندگان مستقل و… لازم می باشد تا سیستم با به جای شبکه های قدیمی تک ناحیه ای، شامل چند ناحیه کنترلی باشد. سیستم پنج شینه مورد مطالعه، از سه ناحیه کنترلی مختلف تشکیل شده می باشد که توسط خطوط بین ناحیه ای به یکدیگر متصل شده اند. این نواحی کنترلی به صورت زیر تعریف شده اند:

 

شکل3-3: نواحی کنترلی سیستم[45]

  • ناحیه کنترلی:1 شامل شین اول و دوم
  • ناحیه کنترلی:2 شامل شین سوم
  • ناحیه کنترلی:3 شامل شین چهارم و پنجم

طبق تعریف نواحی کنترلی که در 3-2-3توضیح داده گردید و در [45] موجود می باشد؛ می دانیم که واحد های موجود در هر ناحیه، تنها از راه خطوط میان ناحیه ای با نواحی کنترلی دیگر مرتبط هستند در اینجا با فرض کم بودن فاصله واحد های تولید و مصرف هر ناحیه، تمام واحد های تولید و مصرف هرناحیه، مستقیما به یک شین متصل شده اند؛ به همین دلیل می باشد که مثلا امپدانسی برای خط میان شین اول و دوم در نظر گرفته نشده می باشد. اما برای خطوط بین ناحیه‌ای مقادیر امپدانس در نظر گرفته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   تشخیص و طبقه­ بندی عیوب داخلی ترانسفورماتور­های قدرت با استفاده از درخت تصمیم مبتنی بر شبیه سازی مدل الکتریکی ترانسفورماتور:پایان نامه