پایان نامه رشته برق در مورد:بهینه سازی اجتماع ذرات

با در نظر داشتن اینکه، در یک شبکه­ی توزیع انواع متنوعی از بار هست و این بارها دارای ماهیت­های متفاوت، بویژه از جهت اندازه مصرف توان راکتیو و تاثیرگذاری روی پروفیل ولتاژ شبکه، هستند. از این رو، ارتباط­ی زیر جهت مطالعه­ی این تاثیرگذاری پیشنهاد می­گردد. در هر پست توزیع نوع بار به لحاظ صنعتی، تجاری، خانگی،عمومی و کشاورزی متفاوت بوده و مطابق روابط (4-11) و (4-12) مقدار توان مصرفی هر یک از این نوع بارها بصورت تابعی از دامنه ولتاژ آن پست خواهد بود.

(4-11)

(4-12)

که در آن:

α: ضریب تغییر بار اکتیو

β: ضریب تغییر بار راکتیو

P: توان اکتیو باس i

Q: توان راکتیو باس i

P0: توان اکتیو باس i در ولتاژ یک پریونیت

Q0: توان راکتیو باس i در ولتاژ یک پریونیت

V: ولتاژ در باس i می­باشند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد