پایان نامه در مورد تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

در این بخش موردها مطالعه و شبیه سازی شده برای طراحی این آنتن  تحلیل می گردد.

این آرایه انعکاسی از رویه‌های فلزی مایکرواستریپ تشدیدی از جنس طلا تشکیل شده می باشد که روی یک زیرلایه دی الکتریکPDMS(polydimethylsiloxane)  زمین شده بوسیله تیغه‌ای از جنس پلاتینیوم قرار گرفته می باشد. این آرایه انعکاسی برای فرکانس تراهرتز طراحی شده می باشد. در آغاز یک آرایه انعکاسی که طراحی آن براساس ارتباط بین اندازه رویه و فاز انعکاسی می باشد، شبیه‌سازی گردید. ساختار هریک از المان‌های این انعکاس‌دهنده، با بهره گیری از مدل Drude برای امپدانس سطحی فلز طراحی شده می باشد ]66 .[

ارتباط بین پاسخ فاز و اندازه رویه‌ها در این ساختار رفتار غیزخطی و پس پهنای باند کمی دارد. روشی برای افزایش پهنای باند این ساختار با طراحی سطوح فرکانس گزین با بهره گیری از الگوریتم بهینه‌سازی تپه‌نوردی در این پایان‌نامه ارائه شده می باشد، بطوری که نمودار تغییرات فاز انعکاسی تقریبا خطی با تلفات پایین به دست آمد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: