پایان نامه در مورد آنتن های شکاف دار

آرایهموج رونده از نوع یکنواخت را می‏توان برای طراحی یک بیم باریک با سطح لوب فرعی پایین با پهنای باند بیشتر نسبت به آرایه موجبر شکاف‏دار رزونانسی، مورد بهره گیری قرار داد.

اگر انعکاس میان المان ها قابل صرفنظر باشد، یک اختلاف فاز ثابت میان المان‏ها ایجاد می‏گردد که در نتیجه یک شیفت فاز پیش رو در طول آرایه رخ می‏دهد. از ارتباط (34.2) اگر بخواهیم راستای ماکزیمم پترن آرایه در راستای  باشد، داریم :

 

(35.3)

 

که  اختلاف فاز بین شکاف ها می باشد. به دلیل چیدمان +،- بین شکاف ها اختلاف فاز بین شکاف ها را می توان به صورت زیر نوشت[1]:

(36.3)

که L فاصله بین شکاف ها می باشد.

از این رو از ارتباط (35.3) نتیجه می گردد که :

(37.3)

که λ طول موج در فضای آزاد و  طول موج موجبری می باشد.

البته ارتباط بالا در صورتی صحیح می باشد که مقصود از زاویه broadside ، 90 درجه باشد. . تاثیر فاصله المان‏ها بر روی زاویه اسکن به صورت زیر می باشد.

فرض کنید dبرابر  در فرکانس  باشد، پس زاویه اسکن برابر نود درجه خواهد بود. حال فرض کنید برای همان فرکانس ،  باشد. حداکثر مقدار بیم در این حالت در زاویه‏ای که به سمت بار انتهای موجبر منحرف شده می باشد، قرار می‏گیرد. وقتی فاصله میان المان ها به گونه‏ای انتخاب گردد که کمتر از  باشد، ماکزیمم بیم در زاویه‏ای به سمت تغذیه موجبر منحرف می‏گردد.

اما به ازای یک فاصله ثابت میان المان‏ها، به ازای افزایش فرکانس، زاویه اسکن به سمت بارِ انتهای موجبر منحرف می‏گردد و با کاهش فرکانس زاویه بیم اصلی به سمت تغذیه منحرف خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: