پایان نامه در مورد:فیلتر متامتریالی

(الف)

(ب)

شکل ‏4‑11- تأثیر پارامترهای (الف) c و (ب) d بر مکان قرارگیری صفرهای انتقال.

 

شکل ‏4‑12- تأثیر پارامترx (پنجره ایجادشده در زمین برای ساختار نوع B) بر مکان قرارگیری صفرهای انتقال.

پارامتر h، ضخامت زیر لایه: تأثیر این پارامتر به ترتیب در شکل ‏4‑13 (الف) و (ب) برای دو ساختار نوع A و نوع B نشان داده‌شده می باشد. به گونه واضح می­توان از این شکل­ها دریافت که افزایش h برای ساختار نوع A (ساختار بدون پنجره در زمین) باعث دورتر شدن صفرهای انتقال اول و دوم می گردد و همچنین باعث نزدیک‌تر شدن صفرهای انتقال دوم و سوم می گردد و برای ساختار نوع B (ساختار دارای پنجره در زمین) افزایش یا کاهش h تأثیر چندانی بر صفر انتقال اول ندارد اما با زیادشدن آن صفرهای انتقال دوم و سوم به سمت فرکانس‌های پایین‌تر حرکت می‌کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: