پایان نامه درباره سیستم های مخابراتی

انتشار یافته و نمونه برداری شده (فضایی و زمانی) توسط هر سنسور می باشد. سیگنال دریافتی توسط سنسور شماره  را می توان به وسیله بردار  (مکان سنسور ) نمایش داد. هنگامی که تعداد  منبع ارسال سیگنال در  جهت متفاوت موجود باشد، آنگاه سیگنال نمونه برداری شده در سنسور  ام به شکل زیر خواهد بود:

(1- 16)

در این ارتباط  نویز جمع شونده در سنسور  ام می باشد. فرض بر این می باشد که  نسبت به سیگنال ارسالی ناهمبسته و از نظر فضایی و زمانی یک فرآیند سفید باشد (نویز سفید و ناهمبسته نسبت به منبع موج ارسالی). حتی در صورتی که فرآیند نویز سفید نباشد، با مشخص بودن ماتریس کوواریانس آن
می توان فرآیند را سفید نمود. به گونه اختصار سیگنال دریافتی در هر سنسور چیزی به غیر از مجموع سیگنال  منبع ارسال موج که به علت فاصله سنسورها با اختلاف زمانی متفاوت از یکدیگر ایجاد می گردد، نیست. از نقطه نظر گیرنده، پارامترهایی که بایستی تخمین زده گردد،‌ شامل تعداد منابع تولید کننده سیگنال( )، نوع سیگنال ارسالی ، زاویه افقی ورود سیگنال  و زاویه فراز  می باشد.

موضوع اصلی این پایان نامه، تخمین زاویه  و زاویه  می باشد با این فرض که تعداد منابع ارسال سیگنال یا مشخص می باشد و یا درست تخمین زده شده باشد (  معلوم می باشد).

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد