پایان نامه درباره: سیستم های فراپهن باند

خاطر نشان می گردد که معیار دقت در این نمودار باند پایین کرامر[1] می­باشد.

شکل 4- 1 : منحنی تغییرات باند پایین دقت مکان­یابی بر حسب نوع سیگنال­های مختلفTOA  [21]

در فصل سوم انواع روش­های مکان­یابی اظهار گردید. روش اول که براساس قدرت سیگنال دریافتی مکان­یابی انجام می­گردد دارای دقت مناسبی نبوده و از ویژگی اصلی سیگنال­های فراپهن­باند که  تفکیک­پذیری زمانی در سیگنال­های دریافتی می باشد، بهره گیری نشده می باشد.

در تخمین موقعیت با بهره گیری از زاویه سیگنال رسیده نیاز به آرایه­ای از آنتن­ها مشهود می باشد.

اما با در نظر داشتن دامنه بالای پهنای باند و عملکرد غیر همسان آنتن­ها در تمام پهنای باند پیچیدگی سیستم با بهره گیری از شکل­دهی پرتو زیاد می­گردد.

پس اکثرا از روش سوم بهره گیری می­گردد و گیرنده­های همزمان در گره­های مرجع و هدف بر مبنای زمانی که سیگنال را دریافت می­کنند، مکان­یابی را انجام می­دهند.

[1]Cramer lower bound

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد