پایان نامه درباره زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

 • طراحی بین لایه ای[1] با روش‌های پیشرفته ی لایه ی فیزیکی:
 • در این مورد دو طرح اساسی هست:

  • MAC برمبنای آنتن‌های جهت دار، مانند آن چه در [26] آمده می باشد.
  • MAC با کنترل توان.

  در صورتی که اشعه ی آنتن[2] ایده آل در نظر گرفته گردد، طرح اول، مشکل گره‌های در معرض تابش قرارگرفته را برطرف می کند. با این حال به دلیل ارسال‌های جهت دار ناشی از این آنتن‌ها، گره‌های مخفی بیشتری تولید می گردد و در نتیجه برای کاهش تعداد گره‌های مخفی، بایستی راه حل‌های جدیدی توسعه داده گردد. هم چنین پروتکل‌های MAC برمبنای آنتن‌های جهت‌دار با معضلات دیگری از قبیل قیمت، پیچیدگی سیستم و عملی بودن تغییر جهت سریع تشعشع آنتن جهت‌دار روبه رو هستند.

  طرح دوم باهدف کاهش مصرف توان توسعه داده می گردد و مشکل گره‌های در معرض قرار گرفته را مخصوصا در شبکه‌های پراز ازدحام، کاهش داده و در نتیجه ضریب بهره گیری‌ی مجدد مکانی طیف[3] را در WMNها افزایش می‌دهد. با این تفاصیل، مشکل گره‌های مخفی هم چنان وجود داشته و حتی ممکن می باشد بدتر گردد؛ چراکه سطح توان ارسالی پایین تر، احتمال آشکارسازی گره‌های با پتانسیل تداخل را کاهش می‌دهد.

  نوآوری و پیشنهاد پروتکل‌های MAC جدید. برای حل اساسی مسئله‌ی برون دهی پایین در یک محیط اقتضایی چندپرشی مانند WMN، راه حل‌های مبتکرانه مورد نیاز می باشد.

   

   متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

  برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد