پایان نامه درباره:شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال

طول رویه‌ها به اندازه‌های مساوی (12میکرومتر) نسبت به اندازه رویه سلول قبل افزایش پیدا می کند و برای هر رویه تغییر فازی مشخصی نسبت به فاز رویه قبل در نظر گرفته شده می باشد. به این معنی که در بخش از طراحی، هم ابعاد رویه و هم ساختار فرکانس گزین برای هر سلول متفاوت می باشد. نمودار و جدول زیر گویای این روش برای طراحی این ساختار می باشد.

 

 

جدول ‏5‑1-مقادیر مورد انتظار برای طراحی سطوح فرکانس گزین با ابعاد متغیر

N length Phase
1 17 10
2 29 -26
3 41 -62
4 53 -98
5 65 -134
6 77 -170
7 89 -206
8 101 -242
9 113 -278
10 125 -314

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد