پایان نامه درباره:تشخیص خودکار نوع مدولاسیون

مساله انتخاب ویژگی، یکی از مسائلی می باشد که در مبحث یادگیری ماشین و همچنین شناسائی آماری الگو مطرح می باشد. این مساله در بسیاری از کاربردها مانند طبقه بندی اهمیت به سزائی دارد، زیرا در اکثر این کاربردها تعداد زیادی ویژگی هست، که بسیاری از آنها یا بلا بهره گیری هستند و یا اینکه بار اطلاعاتی چندانی ندارند. روش­های متفاوتی برای انتخاب بهینه بردار ویژگی در مسائل تشخیص الگو پیشنهاد شده­اند که اغلب علاوه بر پیچیدگی محاسباتی، وابسته به نوع طبقه بندی کننده نیز می­باشند. با انتخاب ویژگی­های مناسب از بین ویژگی­های استخراج شده، می توان علاوه بر دست یافتن به دقت طبقه­بندی بالا، هزینه­های محاسباتی و پیچیدگی سیستم را کاهش داد و از استخراج و اندازه­گیری ویژگی­های غیر ضروری در مرحله آزمایش و تست خودداری نمود. در یک مجموعه داده با n ویژگی، زیـر مجموعـه­ی کاندیـدا وجود دارند که می­توانند به عنوان زیرمجموعـه­ی برگزیـده انتخـاب شوند. برای یافتن تضمینی جواب بهینـه، بایـد جسـتجوی کامـل انجام گردد و همه زیرمجموعه­های ممکن مورد مطالعه قرار گیرند. از آنجا که در اقدام چنین کاری میسر نیست، تحقیقات فراوانی در مورد مسئله انتخاب ویژگی صورت گرفته می باشد. با این حال این بحث هنوز هم یکی از موضوعات مهم و مورد علاقه متخصصان علم بازشناسی الگو می باشد. در بحث انتخاب ویژگی احتیاجی به محاسبه و اندازه­گیری همه ویژگی­های اصلی نیست و ما به تعداد مشخصی از ویژگی­های اصلی نیاز داریم. روش­های مختلفی برای جستجو در فضای ویژگی برای مسئله انتخاب ویژگی ارائه شده می باشد. در یکی از این روش­ها که به روش جستجوی مستقیم متوالی[1](SFS) موسوم می باشد؛ فرآیند جستجوی زیر مجموعه ویژگی مناسب با یک مجموعه تهی از ویژگی­ها شروع شده و به گونه متوالی ویژگی­های مناسب به این مجموعه اضافه گردد]47[. روش دیگر جستجوی متوالی به این شکل می باشد که فرآیند انتخاب ویژگی با انتخاب یک مجموعه کامل از ویژگی­های اصلی آغاز می­گردد و بعضی از ویژگی­ها متعاقبا حذف می­گردند که به این روش، جستجوی برگشتی متوالی[2](SBS) می­گویند ]49-48[. روش­های جستجوی متوالی علیرغم اینکه روش­های سریع و ساده­ای هستند اما با این مشکل رو به رو هستند که اگر یک ویژگی در یک مرحله حذف یا اضافه گردد در مراحل بعدی نمی­توان آن را اضافه یا حذف نمود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: