ابتکارها قوانینی­اند که از طریق درک مستقیم، تجربه و داوری توسعه یافته­اند. قوانین ابتکاری، استراتژی­های سریع و عملی­اند که فضای جستجو را کاهش داده و قادر به ارائه پاسخی نزدیک به نقطه­ی بهینه هستند. در [21]، یک تکنیک ابتکاری با بهره گیری از مدل ریاضی متغیرهای مجزا به عنوان استراتژی شناسائی شینه­های کاندید برای افزودن خازن، پیشنهاد شده می باشد. مدل ریاضی پیشنهادی، یک مساله­ی برنامه­ریزی غیرخطیست و با بهره گیری از یک روش نقطه­ای داخلی تخصصی حل می­گردد. روش حل پیشنهادی روی سیستم­های استاندارد اجرا و نتایج حاصل از آن با روش­های فرا ابتکاری مقایسه شده می باشد. داسیلوا[1] و همکارانش در [22]، یک تابع سیگموئید[2] بمنظور تقریب زدن ماهیت مجزای مساله جایابی خازن را بکار گرفته­ و سپس مساله را با بهره گیری از روش نقطه­ای داخلی اولیه­ی دوگانه آن فرمول­بندی کرده­اند. دو روش برای تعیین حساسیت مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد: 1) کاهش تعداد شینه­های کاندید براساس یک شاخص حساسیت که در واقع یک تابع چندمتغیره افزاینده­ی لاگرانژ توان راکتیو و سطح ولتاژ می باشد، 2) یک تکنیک ابتکاری جدید مبتنی بر تابع سیگموئید مبتنی بر تکنیک ابتکاری سازنده[3] . تکنیک پیشنهادی به دو شبکه­ی توزیع معروف اعمال شده و نتایج آن با الگوریتم ژنتیک مورد مقایسه قرار گرفته می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه برق در مورد مسیریابی بهینه فیدرها