پایان نامه برق طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

1-1-1     FDD

در این ساختار فریم ارسال در دو طیف فرکانسی مجزا در فراسو و فروسو انجام می­گردد و علی رغم نوع دسترسی متفاوت در فراسو و فروسو، این دو بخش ساختار فریم مشابهی دارند. ساختار فریم در شکل2-3 قابل نظاره می باشد]6[:

شکل‏2‑3 ساختار فریم در حالت FDD

با در نظر داشتن شکل 2-3، فریم در حالت FDD از 10 زیرفریم تشکیل شده می باشد که هر زیر فریم نیز دارای دو شکاف زمانی[3] می باشد. در LTE هر شکاف زمانی بلوک منبع نامیده می­گردد. با در نظر داشتن شکل مقدار  که یک عامل زمانی بوده، برابر با (15000×2048)/1 می باشد. مقادیر 2048 و 15000 نیز به ترتیب برابر با بیشترین اندازه FFT و حداکثر فاصله­ی بین زیرحامل­ها در این استاندارد هستند. طول فریم نیز در این استاندارد برای هر دو جهت فروسو و فراسو برابر با   ×307200  معادل با 10 میلی­ثانیه می باشد. با در نظر داشتن این­که یک فریم از 10 زیر فریم تشکیل شده می باشد، هر زیر فریم طولی برابر با 1 میلی­ثانیه خواهد داشت. از آن­جا که هر زیر فریم متشکل از دو بلوک منبع می باشد، طول هر بلوک منبع برابر با 5/0 میلی­ثانیه خواهد بود.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: