پایان نامه برق در مورد طراحی و شبیه سازی گیرنده‌ی رادار دهانه ترکیبی برای پهپاد

اگر یک مسیر غیر ایده‌ال با چندین پاره‌خط تقریب زده گردد، آنگاه در هر قسمت از مسیر داده‌های دریافتی دچار شیفت‌های داپلر متنوعی خواهند گردید که باعث اعوجاج طیف داپلری و در نتیجه عدم استخراج تصویر خواهد گردید. پس قبل از استخراج تصویر این شیفت‌ها بایستی جبران‌سازی شوند.

در

شکل ‏4-2 مسیر حرکت یک پهپاد از داده‌های اندازه‌گیری شده واقعی و تقریب آن با دوازده پاره خط نمایش داده شده‌می باشد. وقتی حرکت حامل  در مسیر تخمین زده شده فرض می گردد، در هریک از این مسیرها دارای شیفت داپلری خواهد بود. داده‌های دریافتی در حوزه‌ی زمان را می‌توان متناسب با این مسیرهای خطی به بلوک‌های مجزا تقسیم نمود و در هر بلوک جبران‌سازی داپلر را انجام داد. نکته‌ای که بایستی به آن توجه نمود اینست که شیفت فرکانسی در هر بلوک علاوه بر سرعت‌های خطی در آن بلوک به  وابسته می باشد. از این رو قبل از جبران‌سازی شیفت داپلری بایستی RCMC روی داده‌ها انجام گیرد تا داده‌های یک  خاص در یک ستون قرار گیرند و بعد شیفت متناسب اعمال گردد. RCMC نیز بایستی در

شکل ‏42a -مسیر واقعی حرکت یک پهپاد تصویر b– مسیر تخمین زده شده با دوازده پاره خط[10]

 

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: