پایان نامه برق در مورد شبیه ‏سازی سیستم ‏های ناوبری CVOR و DVOR در کانال‏های چند مسیری

 

گیرنده هواپیما بر اساس اختلاف فاز سیگنال 30 هرتز مرجع و سیگنال 30 هرتز با فاز متغیر، اطلاعات زاویه سمت را استخراج می کند. پس هواپیما در هر موقعیتی که قرار دارد، اختلاف فاز منحصر به فردی را دریافت می کند و اختلاف فاز بدست آمده، متناسب با زاویه سمت هواپیما می‌باشد. شکل (1-26) اختلاف فاز سیگنال سینوسی مرجع با سیگنال سینوسی فاز متغیر را برای زوایای مختلف نسبت به ایستگاه زمینی VOR نشان می‌دهد. این اختلاف فاز برای فرستنده CVOR و DVOR یکسان می‌باشد. می‌توان گفت با در نظر داشتن عملکرد فرستنده DVOR (چرخش الکتریکی خلاف جهت چرخش فرستنده CVOR) گیرنده تفاوتی بین اختلاف فاز دو سیگنال سینوسی دریافتی از فرستنده DVOR و نیز فرستنده CVOR نمی‌بیند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد