پایان نامه برق در مورد جهت یابی سیگنال های پهن باند

در این قسمت به مقایسه الگوریتم‌های معرفی شده در شرایط مختلف SNR، زاویه‌های مختلف ورود سیگنال به آرایه پرداخته و معایب و مزایای هر الگوریتم را مطالعه می‌نمائیم. بدین مقصود با شبیه سازی سه سیگنال که دو تای آنها به صورت ثابت درزاویه 3و10=  قرار داشته و سیگنال سوم از زاویه 026 تا 039 تغییر داده و به ازای SNR های مختلف خروجی الگوریتم اظهار شده را مطالعه می‌نمائیم در این سناریو تعداد آرایه‌ها برابر 10 و در آغاز تعداد بین های فرکانسی را برابر با 128و تعداد لحظات نظاره[1] را برابر 128 در نظر خواهیم گرفت خروجی‌های مستند سازی در حالت‌های مختلف اشکال 39-5 تا 5-43 نمایش داده شده می باشد.

[1] Snapshot

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد