پایان نامه برق در مورد:طراحی و بهینه سازی فیلتر میان نگذر دوبانده مایکروویو با سطوح انتخابگر فرکانس

برای ایجاد فرکانس تشدید در باند فرکانسی مورد نظر، که در اینجا GHz  3- GHz 7 در نظر گرفته شده می باشد، محیط جزء حلقه دایروی بایستی در حدود طول موج الکتریکی محیط باشد. پس فرکانس تشدید برابر

 

خواهد بود که ν سرعت نور در محیط، r شعاع متوسط حلقه دایروی و w ضخامت حلقه دایروی می­باشد [23]. مقدار ν برابر c/  می­باشد.  ثابت دی الکتریک موثر محیط می باشد که مقدارش به ضخامت زیرلایه و ثابت دی الکتریک محیط وابسته می باشد، به صورت تجربی در بخش­های بعدی مطالعه خواهد گردید. این اجزاء را به صورت یک آرایه مربعی در دو بعد در فضای آزاد قرار داده و سپس با یک موج مسطح یکنواخت تحریک می­کنیم. برای تحلیل این گونه ساختارها، همانطور که در پاراگراف­های بالا تصریح گردید، از تحلیل یک سلول واحد از ساختار با اعمال شرایط مرزی بی­نهایت با روش فلوکه بهره گیری می­کنیم.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد