پایان نامه برق در مورد:ساختار سیستم های ردیابی

در این قسمت هدف تعیین نقاط کلیدی از تصویر می باشد که در تصاویر DoG به صورت اکسترمم[2] می باشند. مقصود از واژه اکسترمم، مینیمم نسبی و یا ماکزیمم نسبی می باشد. برای یافتن این نقاط نیاز به بهره گیری از سه تصویر مربوط به فضای DoG می باشد. با در نظر داشتن این که تصاویر مات جزئیات کمتری دارند و در نتیجه نقاط کلیدی پایدارتری را شامل می شوند، بهتر می باشد سه تصویر ابتدایی DoG را برای استخراج اکسترمم ها در نظر بگیریم. مطابق شکل شماره 3-8 هر کدام از نقاط تصویر میانی را در نظر می گیریم. برای هر نقطه در این فضا 26 همسایه تفریف می کنیم. 8 همسایه در مقیاس خود تصویر، 9 همسایه در مقیاس بالاتر این تصویر و همچنین 9 همسایه در مقیاس پایین تر تصویر در نظر می گیریم. در این شرایط هر نقطه از این فضا را به عنوان اکسترمم در نظر خواهیم گرفت اگر و فقط اگر بزرگ تر و یا کوچک تر از تمام همسایه های در نظر گرفته شده باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد