پایان نامه برق درباره کانال مخابراتی در باند پایه

مستقر باشد که در آن  گسترش تاخیر کانال و  طول سمبل ارسالی می باشد. در نتیجه نرخ ارسال داده (برای دریافت سیگنال در گیرنده بدون ISI) برای یک مدولاسیون مشخص توسط گسترش تاخیر کانال محدود می گردد:

که در آن  نرخ ارسال سمبل می باشد. با افزایش نرخ داده در سیستم مخابراتی تک حامل، لاجرم دریافت سیگنال در گیرنده همراه باISI  خواهد بود که علاوه بر افت عملکرد گیرنده، موجب تبدیل کانال با محوشدگی یکنواخت فرکانسی به کانال با محوشدگی گزینشگر فرکانسی می گردد که نیازمند به کار بستن همسان ساز[5]های با پیچیدگی بالا جهت آشکارسازی داده های ارسالی در گیرنده می باشد. مخابره ی چند حامل[6] با تقسیم کردن رشته داده ی ارسالی به چند زیر رشته با نرخ ارسال پایین تر و ارسال آن ها بر روی چند زیرحامل[7] مجاور (بدون افزایش پهنای باند)، امکان افزایش نرخ داده بدون داشتن ISI در گیرنده را فراهم می کند. در نتیجه پیچیدگی گیرنده در این نوع مخابره با نرخ داده ی بالا نسبت به مخابره ی تک حامل با همان نرخ داده به گونه چشمگیری کاهش می یابد. به بیانی دیگر، این روش مخابره موازی داده درحوزه ی فرکانس می باشد بدون آن که تاثیری برروی کل پهنای باند مورد نیاز بگذارد. با در نظر گرفتن  به عنوان کل پهنای باند، هر زیر حامل دارای پهنای باند   خواهد بود که در آن  تعداد زیر حامل ها می باشد. در واقع با افزایش طول سمبل ارسالی باضریب ، افزایش نرخ ارسال داده با ضریب  بدون تجاوز از معیار نایکوﺋیست فراهم می گردد و در نتیجه پیچیدگی همسان ساز مورد بهره گیری در گیرنده بسیار کاهش می یابد [13].

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد