پایان نامه برق درباره طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ

این الگوریتم بلوک منبع را به کاربری که بیشترین گذردهی را در بازه­ی زمانی ارسال جاری دارا می­باشد، اختصاص می­دهد. در این الگوریتم در ابتدای هر بازه­ی زمانی ارسال، مقدار گذردهی هر کاربر در هر زیرکانال با در نظر داشتن مقدار سیگنال به نویزش که به ایستگاه مبنا گزارش داده می باشد، مشخص  می­گردد. سپس الگوریتم، کاربر با بیشترین مقدار سیگنال به نویز را انتخاب می­کند. در صورت مساوی بودن مقادیر از میان کاربرانی که مقدارشان یکسان می باشد یکی به تصادف انتخاب می­گردد. این الگوریتم کوشش بر بیشینه کردن معیاری برای کاربر دارد که طبق ارتباط 3-8 محاسبه می گردد ]16[:

(3-8)

اگر چه این الگوریتم قادر به بیشینه کردن گذردهی می باشد، اما زیرا به کاربران دارای کانال با شرایط ضعیف درصد پایینی از منابع تعلق می­گیرد، منابع به صورت عادلانه بین کاربران تقسیم نمی­گردد زیرا کاربری که شرایط کانال خوبی ندارد،  در بازه­های زمانی ارسال انتخاب نمی­شوند.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد