پایان نامه برق درباره سیستم های ردیابی

در اغلب روش های ردیابی اهداف، قسمتی برای پیش بینی موقعیت هدف تعبیه شده می باشد. وظیفه این قسمت آن می باشد که قبل از رسیدن هر فریم، پیش بینی از موقعیت هدف در این فریم را ارائه دهد. این پیش بینی اکثرا بر اساس اطلاعات موجود از موقعیت هدف در فریم های گذشته می باشد. با در نظر داشتن سیستم های اخیر ردیابی می توان دریافت که عمده ترین ابزار مورد بهره گیری برای انجام این پیش بینی فیلتر های خانواده بیز می باشند.

در این بخش به معرفی فیلتر کالمن که یکی از معروف ترین فیلتر های مبتنی بر فلسفه بیز می باشد، خواهیم پرداخت. دلیل عمده بهره گیری از این فیلتر نیز آن می باشد که با در نظر داشتن چگونگی عیان سازی که در این پایان نامه انجام شده می باشد، می توان دریافت که معادلات حرکت حالت سیستم کاملا ساختار خطی دارند و خطا نیز به صورت گاوسی تعریف شده می باشد. در این ظرایط فیلتر کالمن با بهره گیری از حجم محاسباتی که نسبت به سایر اعضای خانواده بیز بسیار کم می باشد، می تواند پاسخ بهینه را ارائه دهند. پس در این پایان نامه از این فیلتر برای ردیابی بهره گیری شده می باشد. روابط و معادلات مربوط به این فیلتر در آغاز به گونه کامل معرفی می شوند. سپس در ادامه به تبیین چگونگی حرکت اهداف و پیاده سازی معادلات بر روی حرکت اهداف خواهیم پرداخت. در انتها نیز با در نظر داشتن مدل های ارائه شده و مطابق دو روش پیشنهادی در این پایان نامه، از این فیلتر بهره گیری خواهیم نمود.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: