پایان نامه برق درباره ساخت فیلترمیان گذر مایکرویو با استفاده از ساختار های متامتریالی

 

کارهای متفاوتی در این پایان‌نامه انجام گرفته می باشد که این کارها در بخش‌های متفاوتی به تفضیل مطالعه خواهد گردید. در این پایان‌نامه هدف ایجاد فیلتری با بهره گیری از ساختارهای متامتریالی مثل SSR، CSRR، via(thin wire) و غیره می باشد. همچنین کوشش شده می باشد که با بهره گیری از ساختارهایی که تشدیدی هستند صفرهای انتقالی در لبه­های باند گذر به مقصود تیزتر کردن پاسخ فرکانسی در این لبه­ها ایجاد گردد. پس، توزیع جریان در فرکانس‌های تشدید آن‌ها، پاسخ فرکانسی به ازای تغییر پارامترهای مختلف به مقصود کنترل صفرهای انتقال، منحنی پاشندگی برای نمایش متامتریالی بودن ساختار و … نشان داده خواهد گردید.

شبیه­سازی­ها برای ساختارهای ارائه‌شده با نرم‌افزار CST صورت پذیرفته می باشد. فیلترهای شبیه‌سازی شده بدون در نظر گرفتن نوع ساختار دارای پهنای باندهای 3-4 GHz، 2-4 GHz، 2-6 GHz هستند. این فیلترها ساخته شده‌اند و پاسخ فرکانسی ساخت و شبیه‌سازی باهم مقایسه گردیده­اند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: