پایان نامه برق درباره جایابی بهینه ی خازن

یوشیدا[1] و همکارانش، الگوریتم PSO را در مساله­ی کنترل ولتاژ و توان راکتیو بهینه بکار گرفته­اند [65]. این مساله، به صورت یک مساله­ی بهینه­سازی عدد صحیح مرکب با قیود پیوسته و گسسته فرمول­بندی شده می باشد. هدف، کمینه­سازی تلفات توان اکتیو کل با ارضاء قیود ولتاژ شینه، قیود پخش توان، و قیود پایداری ولتاژ می باشد. در ادامه، نویسندگان بعدی، پژوهش در این زمینه را با در نظرگیری ملاحظات ایمنی ولتاژ، هدایت کردند [66، 67]. کواس[2]، مساله­ی کنترل ولتاژ و توان راکتیو را با اعمال عبارت تلفات توان راکتیو کل در تابع هدف، مجددا فرمول­بندی نمود [68].

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: