پایان نامه برق با موضوع سرویس های بلادرنگ و غیر بلادرنگ

(9-3)

 

در ارتباط­ی 3-9،  نرخ اطلاعات قابل بدست­آوردن مطابق با کیفیت کانال آنی کاربر  در بازه زمانی ارسال، tام و  متوسط نرخ اطلاعات کاربر  روی یک پنجره­ی زمانی می­باشد و  یک متغیر در بازه­ی 0 تا 1 می­باشد. در واقع این مقدار با در نظر داشتن پنجره­ی زمانی که مقدار  به روز می­گردد، تعیین می­گردد. با در نظر داشتن اینکه این پنجره زمانی برابر با  می باشد مقدار  بایستی مقدار یک نباشد زیرا در این صورت پنجره­ی زمانی اظهار شده برابر با بی­نهایت می­گردد. به­گونه­ای تعیین گردد که عدالت بین کاربران مستقر گردد.

[1] Proportional Fair(PF)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد