پایان نامه برق با موضوع زمان‌بندی تخصیص لینک با رویکرد تامین خدمات سرویس در شبکه‌های مش بی‌سیم

در این زمینه سه راهکار هست [22]:

  • گسترش پروتکل‌های MAC موجود: درحال حاضر با گسترش پروتکل CSMA/CA، پروتکل‌های MAC متعددی برای شبکه‌های اقتضایی چند پرشی پیشنهاد شده می باشد. معمولا در این طرح‌ها، پارامترهایی مانند اندازه‌ی پنجره‌ی رقابت[1] مطابق با شرایط مختلف تغییر می‌یابد. این روش‌ها می‌توانند برون دهی را برای مخابرات تک پرشی افزایش دهند. با این تفاصیل از آن جا که این راه حل‌ها هنوز نمی‌توانند احتمال وقوع تصادم بین گره‌های همسایه را به اندازه قابل ملاحظه ای کاهش دهند، در موردها چند پرشی، مانند WMN به برون دهی انتهایی پایینی دست می‌یابند. مادامی‌که این تصادم‌ها رخ دهد، هرروشی که برای تغییر شیوه ی عقب نشینی و یا راه حلی برای این برخوردها به کار رود، بازهم به دلیل اثر انباشتگی در مسیر چندپرشی، کارایی به شدت کاهش می‌یابد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: