پایان نامه برق با موضوع:پلاریزاسیون متقاطع

همانطور که گفته گردید طول آرایه برای پهنای بیم 1.9 درجه تقریبا 3.8 متر بدست می آید. زیرا فاصله بین المان ها 6.5 سانتی متر می باشد تعداد کل شکاف ها با تقسیم 3.8 متر به 6.5 سانتی متر و بعد از گرد کردن 58 می گردد.

همانطور که در فصل پیش مطرح گردید در طراحی آرایه های موج رونده بایستی درصدی از توان را در نظر گرفت که به بار تطبیق می رسد زیرا شکاف ها همه توان را نمی توانند تشعشع کنند. در این پژوهش فرض شده می باشد که 5 درصد توان به بار تطبیق می رسد.

با بهره گیری از روشی که در فصل پیش برای طراحی آرایه های موج رونده با فاصله یکنواخت میان عناصر مطرح گردید ادامه برنامه متلب برای تعیین رسانایی های هرکدام از شکاف ها به صورت زیر نوشته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد