پایان نامه برق با موضوع:جهت یابی سیگنال های پهن باند

مبنای کار این پایان نامه بر اساس مشخص بودن تعداد منابع هم چنین ایستان بودن و اضطراری و سیگنال نوپر و سیگنال منابع ارسال پایه گذاری شده می باشد و نیز فرض گردیده که کلیه سیگنال‌های دریافتی از منابع مستقل ارسال گردیده و هیچ همبستگی با یکدیگر ندارند. یکی از زمینه‌هائی که برای ارائه کار هست. تغییرمفروضات مطرح شده در بالا می‌باشد و هم چنین مقایسه اندازه دقت هر الگوریتم به ازای فرکانس نمونه برداری متفاوت و تعداد مختلف لحظات نظاره می تواند باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد