پایان نامه برق:طراحی الگوریتم جدید زمان بندی برای کاربران بلادرنگ و غیربلادرنگ در شبکه های LTE

جدول‏2‑1 حالات مختلف قرارگیری زیرفریم­ها]6[

شماره زیر فریم
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 شماره حالت
U U U S D U U U S D 0
D U U S D D U U S D 1
D D U S D D D U S D 2
D D D D D U U U S D 3
D D D D D D U U S D 4
D D D D D D D U S D 5
D U U S D U U U S D 6

 

در جدول 2-1، D بیانگر زیر فریم مورد بهره گیری برای ارسال در جهت فروسو، U بیانگر زیرفریم مورد بهره گیری برای ارسال در جهت فراسو و S نیز زیر فریم مورد بهره گیری برای حالت­های اظهار شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد