پایان نامه برق:جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

می نماییم. بدین مقصود، چند سناریوی متفاوت در این بخش تعریف گردیده و به ازای هر سناریو، خروجی این الگوریتم ها با یکدیگر مقایسه می گردد.

 

 معرفی اجمالی الگوریتم های به کار رفته در شبیه سازی

همان گونه که پیش تر، عنوان گردید، الگوریتم های تشخیص زاویه ورود، خود به دو دسته کلی
الگوریتم های همبسته و ناهمبسته تقسیم می شوند. در این فصل، از میان الگوریتم های ناهمبسته به مطالعه الگوریتم MUSIC و Capon پرداخته خواهد گردید.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: