پایان نامه برق:بهبود آنتن آرایه ای موج رونده موجبر شکا فدار برای کاهش سطح لوب کناری و پلاریزاسیون متقاطع

در خیلی از کاربردها نیاز به آنتن و ساختارهایی با بهره بالا می باشد. در این موردها از چندین المان تشعشعی(آنتن) کنار هم بهره گیری می کنند. به آنتنی که از چندین المان تشعشعی کنار هم تشکیل شده می باشد، آنتن آرایه ای گفته می گردد. برای تولید کردن یک پترن دایرکتیو لازم می باشد که میدان های المان های تشعشعی در راستایی دلخواه با هم جمع شوند و در بقیه راستاها همدیگر را خنثی کنند.

پترن یک آرایه را به پنج صورت می توان عوض کرد : 1- ساختار آرایه  2-دامنه تحریک المان ها  3- فاز تحریک المان ها  4- فاصله المان ها  5- نوع المان ها. در این پایان نامه آرایه خطی[2] که المان ها روی یک خط کنار یکدیگر قرار می گیرند، مورد توجه قرار گرفته می باشد. همانطور که می دانیم پترن یک آرایه خطی می تواند به صورت ضرب یک Element factor (EF) در یک Array factor (AF) در نظر گرفته گردد. هر گونه تغییر در ساختار آرایه بدون آن که نوع المان ها عوض گردد منجر به تغییر AF می گردد. اما چنانکه فقط نوع آنتن را عوض کنیم بدون آنکه ساختار آرایه تغییر کند منجر به تغییر در EF می گردد.[13]

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد