پایان نامه با موضوع فیلتر دوبانده

همانطوری که در شکل 4-4 نظاره کردید، g (فاصله بین عناصر مجاور) با p (دوره تناوب) و r (شعاع متوسط) ارتباط دارد که این ارتباط به صورتg=p-2r-w  می­باشد. از این رو، تغییرات سه پارامتر p، r و w را مطالعه می­کنیم. تاثیر هر کدام از پارامترها برای دو قطبش TE وTM  و زوایای تابش صفر تا 60 درجه بر روی پاسخ فرکانسی در بخش زیر مطالعه می­گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: