پایان نامه با موضوع طراحی سیستمی رادار دهانه ترکیبی

برای یک مسیر سینوسی نمایش داده شده در شکل ‏5-27 سناریوی بخش‌های قبل دوباره اجرا گردیده می باشد. در این مسیر رادار بر روی محور z دارای نوسانات سینوسی می باشد.

شکل ‏5-27- سناریوی مسیر سینوسی

 

با حرکت رادار در این مسیر سینوسی به شدت طیف دریافتی دارای اعوجاج می گردد، این اعوجاج در شکل ‏5-28 نمودار a ، نمایش داده شده می باشد. نتیجه‌ی حاصل از فشرده شدن سیگنال دریافت شده‌ی جبران نشده درشکل ‏5-29 نمایش داده شده می باشد. همانطور که در شکل دیده می گردد، سیگنال با در نظر داشتن اعوجاج مسیر کاملا گسترده شده می باشد. با تقریب مسیر سینوسی با هفت پاره خط ، نتیجه‌ی حاصل از جبران‌سازی در شکل ‏5-30 نمایش داده شده می باشد. این جبرانسازی کمی فشرده سازی سیگنال را بهبود داده می باشد. در طی هر کدام از هفت پاره خط نمایش داده شده در شکل ‏5-31 ،سیگنال دریافتی با یک سیگنال تک فرکانس جبرانسازی شده می باشد. در شکل ‏5-32 سیگنال بکار رفته برای جبرانسازی نمایش داده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد