پایان نامه با موضوع جهت یابی سیگنال های پهن باند در سیستم های مخابراتی

MHZ 100(فرکانس میانی  ) بوده و هیچ گونه تزویجی بین سنسورها وجود ندارد و نویز دریافتی از هر سنسور، مستقل از هم می باشند. هم چنین با فرض دور بودن منابع ارسالی سیگنال از آنتن آرایه ای، موج سیگنال دریافتی به صورت صفحه در نظر گرفته شده می باشد که در واقع زاویه نظاره موج سیگنال ارسالی توسط کلیه سنسورها، یکسان می باشد.

به گونه اختصار، شرایط شبیه سازی در جدول زیر اختصار می گردد:

 

جدول شماره (5-1)– مبنای شبیه سازی

تعداد سنسورها

( )

فرکانس پایین

( )

فرکانس بالا

( )

فرکانس مرکزی

( )

تعداد بین های فرکانسی

( )

تعداد منابع

( )

16 MHZ80 MHZ120 MHZ100 128 4

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد