پایان نامه با موضوع:تحلیل و شبیه‌سازی آنتن آرایه انعکاسی متامتریال در فرکانس‌های تراهرتز

برای تجزیه و تحلیلآرایه‌هاباتعداد زیادی ازعناصر، مدلآرایه بی‌نهایتمعمولا بهره گیری می گردد، و تجزیه و تحلیلبهتنها یکدورهتناوبکاهش می یابد.این تکنیکبه گونه خودکارتزویج متقابلبینعناصر را محاسبه می کند وپیش‌بینی‌هایخوبیبرای هر عنصردر محیطآرایه فراهم می کند.

تغییر فاز پیش‌رونده ، 60 درجه در نظر گرفته شده می باشد. پس تعداد عناصر در یک آرایه 6 تا درنظر گرفته می گردد تا یک چرخه 360 درجه را طی کند. فاز اولین عنصر با آخرین عنصر نیز 60 درجه در یک چرخه اختلاف دارد، برای مثال اگر برای طول رویه برابر µm10 فاز حدود 142درجه باشد، برای رویه با طول µm136 فاز حدود 158- درجه می باشد، پس آرایش پریودیک زیرآرایه، تابع انحراف مطلوب را ایجاد می کند. طبق معادله

(8-5)

زاویه انحراف  حدود 21 درجه در نظر گرفته می گردد. بدلیل انتخاب 6تایی المان‌ها در آرایه و همچنین تغییرات فاز آن‌ها، اندازه المان‌ها µm17، µm69، µm85، µm89، µm 94و µm112 درنظر گرفته می شوند. با در نظر داشتن اصل بازگشت نور، اگر موج با زاویه 21 درجه نسبت به خط عمود بتابد، جهت موج منحرف شده عمود بر سطح آرایه انعکاسی خواهد بود. برای راحتی نظاره، موج تابشی در شبیه‌سازی‌ها با نرم‌افزار HFSS، 21 درجه در نظر گرفته شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد