در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

مطالعه تاثیر تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده
در این پژوهش، تأثیر تولیدهای پراکنده بر طریقه پایداری ولتاژ و حد بارگذاری استاتیک سیستم مورد ارزیابی و مطالعه قرار گرفته. به این مقصود، با تغییر مقدار و محل تولیدهای پراکنده در دو شبکه تست 14 و 34 شینه الگوهای تولید متفاوتی ایجاد گردید. سپس شبیه سازی روی این الگوها انجام گردید و نتایج حاصل از این شبیه سازی ها مورد مطالعه قرار گرفت. با واکاوی حالت های مختلف و مطالعه نتایج حاصل از الگوهای مشابه در این دو سیستم، مکانیزم تأثیر الگوهای مختلف تولیدهای پراکنده بر رفتار سیستم از نظر حد بارپذیری و پایداری ولتاژ به دست آمد.
در مطالعه نتایج حاصل از الگوهای مختلف تولید، نظاره می گردد که حد بارگذاری و پایداری ولتاژ سیستم از الگوی تولید تاثیر می پذیرد. به طوری که تغییر سهم نسبی تولید شین ها و یا قرار دادن سهمی از تولید، به صورت تولید پراکنده در شین های بار شبکه، پایدای ولتاژ و حد بارگذاری را به مقدار قابل توجهی می تواند افزایش دهد. همچنین قرار دادن تولید به صورت تولیدهای پراکنده بر روی چند شین ضعیف شبکه، علاوه بر کاهش تلفات، در بهبود حد بارگذاری و پایداری ولتاژ تأثیر به سزایی اعمال می کند.
مقدمه
تقریبا سی درصد منابع انرژی اولیه در جهان برای تولید انرژی الکتریکی به مصرف می رسد و تقریبا تمامی این انرژی الکتریکی توسط جریان متناوب با فرکانس 50 یا 60 هرتز انتقال یافته و توزیع می گردد. در حال حاضر بیش از هر زمانی طراحی و بهره برداری سیستم های قدرت با حداکثر بازده و بیشترین اندازه قابلیت اعتماد و ایمنی مهم می باشد.
امنیت یکی از ویژگی های رفتاری بسیار مهم و حیاتی سیستم های قدرت می باشد. وجود امنیت برای یک سیستم قدرت، معرف توانایی آن سیستم برای حفظ و نگهداری پایداری خود در برابر بروز اختلالات و اغتشاشات می باشد. پدیده ناپایداری ولتاژ از عوامل مهم تهدید کننده امنیت سیستم های قدرت می باشد.
منابع توان راکتیو شبکه، ساختار شبکه و الگوی تولید اکتیو شین های شبکه از عوامل موثر بر پایداری ولتاژ می باشند. هریک از این عوامل، می تواند به نحوی در حاشیه امنیت پایداری ولتاژ سیستم تأثیرگذار باشند و به تعبیری برای هریک می توان وضعیت های بحرانی تعریف نمود.
با پیدایش پدیده تولیدهای پراکنده در شبکه های قدرت، به خلاف حالت های مرسوم تولید متمرکز، الگوی تولید شین ها می تواند به نحو انعطاف پذیری تغییر نماید و پس دارای تأثیر بر طریقه پایداری ولتاژ و حاشیه امنیت پایداری ولتاژ خواهد بود.
فصل اول: کلیات
1-1- هدف
امنیت سیستم های قدرت طبق تعریف IEEE عبارت می باشد از توانایی سیستم برای کار پایدار و نیز توانایی سیستم در حفظ پایداری در طی پیشامدهای محتمل معقول و مخالفت با تغییر سیستم تا جایی که ولتاژ سیستم در محدوده قابل قبوی حفظ گردد.
پایداری سیستم قدرت ویژگی ای از آن سیستم می باشد که آن را قادر می سازد تا در شرایط عادی در حالت تعادل باقی بماند و در صورتی که تحت تأثیر اغتشاشاتی قرار گیرد، مجددا حالت قابل قبول متفاوتی به دست آورد. ناپایداری در یک سیستم قدرت ممکن می باشد بستگی به ترکیب سیستم و حالت کاری آن به شکل های مختلفی بروز کند. یکی از مسائل پایداری، مسأله حفظ عملکرد سنکرون ژنراتورهاست. از آنجا که تولید سیستم بر پایه ژنراتورهای سنکرون استوار می باشد، شرط لازم برای عملکرد قابل قبول سیستم این می باشد که همه ماشین ها با یکدیگر در حالت سنکرون یا متناسب باقی بمانند. ممکن می باشد سیستمی بدون از دست دادن حالت سنکرون دچار ناپایداری گردد، یعنی بر اثر فروپاشی ولتاژ بار، ناپایدار گردد.
یکی از معضلات سیستم های قدرت امروزی ناپایداری ولتاژ می باشد. پدیده ناپایداری ولتاژ از عوامل مهم تهدید کننده امنیت سیستم های قدرت می باشد. از معیارهای سنجش امنیت سیستم، حاشیه امنیت پایداری ولتاژ می باشد. حد بارگذاری استاتیک سیستم و فاصله نقطه بارگذاری سیستم تا حد بارگذاری استاتیک به عنوان حاشیه امنیت پایداری ولتاژ می باشد.
منابع توان راکتیو شبکه، ساختار شبکه و الگوی تولید اکتیو شین های شبکه از عوامل موثر بر پایداری ولتاژ می باشند. هریک از این عوامل، می تواند به نحوی در حاشیه امنیت پایداری ولتاژ سیستم تأثیرگذار باشند و به تعبیری برای هریک می توان وضعیت های بحرانی تعریف نمود.
یکی از عوامل تاثیرگذار در امنیت سیستم های قدرت آرایش و پراکندگی تولید نیروگاه ها به ازای هر سطحی از بار می باشد به گونه ای که ممکن می باشد درجه امنیت متناظر با بعضی از آرایش های تولید، ضعیف بوده و برای بعضی دیگر مناسب و کافی باشد. پس از فاکتورهای اساسی در تعیین آرایش تولید نیروگاه ها ویژگی امنیت سیستم می باشد.
با پیدایش پدیده تولیدهای پراکنده در شبکه های قدرت، به خلاف حالت های مرسوم تولید متمرکز، الگوی تولید شین ها می تواند به نحو انعطاف پذیری تغییر نماید و پس دارای تأثیر بر طریقه پایداری ولتاژ و حاشیه امنیت پایداری ولتاژ خواهد بود.
در این نوشتار، هدف این می باشد که تأثیر تولیدهای پراکنده بر طریقه پایداری ولتاژ و حد بارگذاری استاتیک سیستم ارزیابی و مطالعه گردد.
چنانچه بتوان مناسب ترین الگوی تولید در محیط تولیدهای پراکنده بر پایداری ولتاژ را پیدا نمود، بدین وسیله می توان معیارهای مناسبی جهت تعیین محل و ظرفیت مناسب و ایمن برای تولیدهای پراکنده از نقطه نظر بهبود پایداری ولتاژ در طراحی و توسعه شبکه های قدرت مشخص نمود. همچنین در زمان بهره برداری سیستم می توان با بهره گیری از اندازه تأثیرگذاری هریک از تولیدها بر پایداری ولتاژ، معیاری برای قیمت گذاری خرید انرژی از نقطه نظر امنیت سیستم استخراج نمود.
2-1- پیشینه پژوهش
بهره گیری از انرژی های نو و تجدیدپذیر جهت تامین بخشی از انرژی برق، دردنیا طریقه روبه رشدی را طی می کند. رشد تکنولوژی در بخش های گوناگون، باعث بهره گیری بیشتر از منابع انرژی تجدیدپذیر و نو به دلیل توانایی بیشتر در به کارگیری و مقرون به صرفه تر شدن آن ها از بعد اقتصادی شده می باشد.
مطالعه ای که توسط انیستیتو تحقیقاتی توان الکتریکی (EPRI) انجام شده، نشان می دهد که تا سال 2010، 25 درصد از تولیدهای جدید از نوع تولیدهای پراکنده هستند. مطالعات بعضی از موسسات نیز مقدار آن را متجاوز از 30 درصد می دانند. در آینده انتظار می رود که تولیدهای پراکنده در سیستم های قدرت اهمیت بیشتری یابند.
امروزه واحدهای تولید پراکنده یا غیر متمرکز، به عنوان منبع تولید توان اکتیو یا منبع تولید توأمان توان اکتیو و راکتیو در دو سطح سیستم های انتقال و توزیع، به سیستم سراسری قدرت متصل می گردند. واحدهای تولید پراکنده، اغلب توسط بهره بردار سیستم، کنترل پذیر نمی باشند و از طرفی این واحدها، تأثیر مهمی روی پخش بار، پروفیل ولتاژ، پایداری، تداوم و کیفیت تغذیه برق مشترکین و تولید کنندگان برق دارند.
از توان خروجی بعضی از تولیدهای پراکنده نمی توان پیش بینی درستی نمود. توان خروجی بعضی از تولیدهای پراکنده از قبیل مبدل های انرژی فتوولتائیک و توربین های بادی، تابع شرایط آب و هوایی می باشد و تخمین دقیقی از آنها نمی توان داشت.
نوع بهره برداری از مولدهای گرما و توان (The Combined Production Of Heat and CHP یا Power) ها اغلب براساس درخواست گرمایشی مصرف کنندگان می باشد که در این صورت تولید توان و برق تابعی از آن می گردد.
به لحاظ اندازه کوچک و دسترسی و بهره گیری از منابع محلی، اغلب واحدهای تولید پراکنده در سطح شبکه های توزیع وصل می شوند. هنگامی که ضریب نفوذ تولید پراکنده در شبکه بالا باشد، قدرت تولیدی واحدهای تولید پراکنده، علاوه بر تغییر پخش بار شبکه های توزیع، پخش بار سیستم قدرت را نیز تغییر می دهند.
تعداد صفحه : 243
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   دانلود پایان نامه دکتری:ارائه الگوریتمی جهت جزیره سازی سیستمهای قدرت با حفظ معیارهای امنیت

***

دسته‌ها: مهندسی برق