پایان نامه ارشد: طراحی و بررسی روش های تخمین کانال MIMO-OFDM با استفاده از سیگنال های آموزشی در سیستم های مخابراتی

همان گونه که در بخش قبل تبیین داده گردید، بهره گیری از چند سمبل آموزشی  متوالی جهت تخمین کانال نه تنها کارایی پهنای باند را کاهش می دهد، بلکه در کانال های با محوشدگی سریع با افت قابل توجه کیفیت تخمین کانال روبه رو هستیم. پیچیدگی محاسباتی بسیار زیاد روش های ذکرشده که از چند سمبل آموزشی متوالی بهره گیری می کنند پیاده سازی عملی آن ها را نیز بسیار دشوار می سازد. از این رو به کارگیری روش هایی با پیچیدگی محاسباتی کم که از حداقل تعداد سمبل آموزشی جهت تخمین کانال بهره گیری می کنند (یک سمبل)، از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. در این بخش به مطالعه روش های تخمین کانال در حوزه ی فرکانس که از یک سمبل آموزشی بهره گیری می کنند می پردازیم. همان گونه که قبلا نیز گفتیم، تداخل بین سیگنال های ارسالی توسط آنتن های فرستنده، تخمین کانال را درگیرنده با پیچیدگی همراه کرده و حتی بر کیفیت آن تاثیر گذار می باشد. بدین مقصود با طراحی مناسب سیگنال های آموزشی به صورت متعامد می توان تداخل بین آنتنی را حذف و در نتیجه از تخمینگر های با پیچیدگی محاسباتی کم بهره گیری نمود. ساختار ارسال سمبل های آموزشی به صورت متعامد به این شکل می باشد که تعداد کل زیر حامل های تخصیص یافته به سمبل های آموزشی به  دسته از زیر حامل های متفاوت تقسیم شده و در حالی که یک آنتن فرستنده در یک دسته ی مربوطه سمبل های آموزشی را ارسال می کند، بقیه آنتن ها در آن دسته سیگنالی ارسال نمی کنند.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد