پایان نامه ارشد رشته برق نحوه عملکرد سیستم های ردیابی

 

مطابق شکل شماره 3-9، مقادیر مذکور به ازا تمام نقاط موجود در همسایگی هر نقطه اکسترمم، محاسبه خواهند گردید. زوایا طوری دسته بندی می شوند که 360 درجه کامل را در بر بگیرند. همچنین وزن هر نقطه توسط دو پارامتر کنترل می گردد. اولین پارامتر مربوط به اندازه بزرگی نقطه مورد نظر و دومین پارامتر بر اساس فاصله از مرکز کرنل گاوسین، تنظیم می گردد. واریانس این کرنل معادل 1.5 برابر واریانس تصویر در نظر گرفته می گردد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: