در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران جنوب

دانشکده تحصیلات تکمیلی

“M.Sc” پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

مهندسی برق – قدرت

عنوان:

تعیین محل بهینه DG با در نظرگیری شاخص های قابلیت اطمینان به روش PSO

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)
چکیده:
با در نظر داشتن طریقه رو به رشد بهره گیری از تجهیزات الکترونیکی حساس به افتادگی ولتاژ در مصارف صنعتی، مسکونی و تجاری، ارائه روشی به مقصود بهبود قابلیت اطمینان و کاهش خاموشی های ناخواسته (ناشی از افتادگی ولتاژ) از اهمیت ویژهای برخوردار میباشد.
از سوی دیگر مسایلی همچون تجدیدساختار، مسایل زیست محیطی، معضلات و محدودیتها در احداث خطوط انتقال جدید، سبب ورود روز افزون سیستمهای تولید پراکنده شده می باشد.
واحدهای تولید پراکنده با در نظر داشتن مشخصات، تکنولوژی و مکان اتصال به شبکه، میتوانند تأثیرات مثبتی مانند بهبود قابلیت اطمینان را روی شبکه های توزیع به وجودآورند. پس با افزایش بهره گیری از تولیدات پراکنده و همچنین مسائل فنی و مالی این تکنولوژیها، مسائل جدیدی مانند تعیین ظرفیت و مکان اتصال این تجهیزات به شبکه مورد مطالعه قرار گرفته می باشد.
در این پایان نامه روشی برای جایابی منابع تولید پراکنده ارائه شده می باشد. روش ارائه شده، مبتنی بر الگوریتم بهینه سازی اجتماع ذرات با هدف بهبود شاخصهای قابلیت اطمینان، پروفیل ولتاژ، تلفات و کمینه کردن هزینه های سرمایه گذاری شبکه میباشد.
اما از آنجا که در جایابی و تعیین ظرفیت منابع DG با چندین معیار (شاخصهای قابلیت اطمینان شبکه و سود سیستم) روبرو هستیم، بهترین انتخاب از لحاظ تعداد، ظرفیت و مکان نصب منابع با بهره گیری از روش تصمیمگیری چند معیاره (AHP) مشخص می گردد.
مقدمه:
این پژوهش به بهینه سازی شاخص های قابلیت اعتماد سیستم های توزیع انرژی الکتریکی- از دیدگاه کیفیت توان – با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امروزه در کنار تجهیز سیستم ها، قابلیت اعتماد آنها به گونه جدی مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاست. در ارزیابی قابلیت اعتماد اندازه توانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده می گردد، پس می تواند به مجرائی جهت بهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم های قدرت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با در نظر داشتن وسعت سیستم قدرت و چگونگی ارتباط بخش های تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، رده های سلسله مراتبی HLI و HLII و HLIII مطرح گردیده و سیستمهای توزیع در رده HLIII مورد مطالعه دقیق قرار می گیرند. شبکه توزیع گسترده ترین بخش سیستم قدرت می باشد که نقاط مصرف را به منابع انرژی
الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادی را تحت پوشش قرار می دهد. پس هر بهینه سازی به ظاهر کم اهمیتی زیرا در ابعاد وسیع اعمال می گردد، می تواند صرفه جویی زیادی در هزینه ها را به دنبال داشته باشد.
فصل اول: مقدمه
1-1- تعریف و اهمیت مسئله
این پژوهش به بهینه سازی شاخصهای قابلیت اعتماد سیستمهای توزیع انرژی الکتریکی- از دیدگاه کیفیت توان- با حضور منابع تولید پراکنده اختصاص دارد. امروزه در کنار تجهیز سیستم ها، قابلیت اعتماد آنها به گونه جدی مطرح بوده و جزء لاینفک عملکرد آنهاست. در ارزیابی قابلیت اعتماد اندازه توانایی سیستم در ارائه عملکرد صحیح محوله محک زده میشود، پس میتواند به مجرائی جهت بهبود آن سیستم تبدیل گردد. این بحث در سیستم های قدرت نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. با در نظر داشتن وسعت سیستم قدرت و چگونگی ارتباط بخشهای تولید، انتقال و توزیع با یکدیگر، رده های سلسله مراتبی HLI و HLII و HLIII مطرح گردیده و سیستمهای توزیع در رده HLIII مورد مطالعه دقیق قرار میگیرند. شبکه توزیع گستردهترین بخش سیستم قدرت می باشد که نقاط مصرف را به منابع انرژی الکتریکی ارتباط داده و از نظر جغرافیایی مساحت بسیار زیادی را تحت پوشش قرار میدهد. پس هر بهینه سازی به ظاهر کم اهمیتی زیرا در ابعاد وسیع اعمال میگردد، می تواند صرفه جویی زیادی در هزینه ها را به دنبال داشته باشد. مورد دیگر جایگاه ارزیابی قابلیت اعتماد در سیستمهای توزیع به حجم وسیع اتفاقات و خرابیهای به وجودآمده مستقل از گستردگی مداری آن مربوط میگردد. بر این اساس ارزیابی قابلیت اعتماد شبکههای توزیع از اهمیت و اولویت ویژهای برخوردار خواهد بود. از سوی دیگر در شبکه های توزیع امروزی، به خصوص با طریقه رو به رشد خصوصی سازی و رقابتی شدن بازار برق، هدف اولیه شرکتهای توزیع پایین آوردن هزینه های مربوط به بهره برداری، نگهداری و ساخت شبکه خود و همزمان بالا بردن قابلیت اطمینان شبکه، کیفیت برق و رضایت بیشتر مشترکین میباشد. یکی از روشها برای پاسخ گویی به رشد بار و نیز تامین سطح مشخصی از قابلیت اطمینان، بهره گیری از منابع تولید پراکنده میباشد. تولید پراکنده معمولاً به واحدهای تولیدی با ظرفیت کمتر از 10 مگاوات گفته میشود که به گونه مستقیم به شبکههای توزیع یا سرویس مشترکین متصلند. تکنولوژیهای مختلفی مانند توربینهای گازی کوچک، پیلهای سوختی، توربینهای بادی، سلولهای خورشیدی و…. در واحدهای تولید پراکنده مورد بهره گیری قرار میگیرد.
قابلیت اعتماد در سیستمهای قدرت گستره زیادی داشته و تاکنون فعالیتهای تحقیقاتی در این خصوص بیشتر به دو بخش تولید و انتقال معطوف بوده و به بخش توزیع توجه کمتری شده می باشد. شاید یکی از علت های این کار مقیاس بسیار بالایی از خرابی باشد که می تواند از این بخشها منشاء گیرد. اما تعداد خرابیها در سیستم – بسیار گسترده – توزیع نیز قابل توجه بوده و قرار دادن آن در درجه های پایین اولویت می تواند موجب تحمیل هزینه های سنگینی شده و نمیتواند استدلال عملی دقیقی داشته باشد.
بحث قابلیت اعتماد شبکه های توزیع زمینه های فراوانی جهت تحقیقات داشته و بکارگیری علوم مختلف مانند ریاضیات پیشرفته و علوم کامپیوتر به تنوع و کارائی روش های مربوطه میافزاید. به همین دلیل مطالب، مقالات و کنفرانسهای علمی ارائه شده در این ارتباط پیشرفت روزافزونی را نشان میدهد، اما در عین حال در اکثر مطالعات انجام شده کمتر به ارزیابی همزمان شاخصهای قابلیت اطمینان و موضوعات کیفیت توان پرداخته شده می باشد.
پس در این پایان نامه، شاخصهای قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع بر اساس قطعیهای ناشی از فلش ولتاژ در نظر گرفته شده اند. از  علت های این امر و رویکرد به مسائل کیفیت توان میتوان به موردها زیر تصریح نمود:
1- حساسیت بیشتر تجهیزات الکتریکی کنونی در مقایسه با تجهیزات مورد بهره گیری در گذشته.
2- افزایش بهره گیری از تجهیزاتی که موجب کاهش کیفیت برق میگردند.
3- افزایش آگاهی مشترکین و مصرف کنندگان انرژی الکتریکی از مقوله کیفیت برق و آگاهی از تاثیر کیفیت برق بر عملکرد مناسب و عمر مفید تجهیزات.
4- تاثیر متقابل تجهیزاتی که باعث عدم کیفیت برق در یک شبکه به هم پیوسته میشوند.
روشهای متعددی در خصوص مدل سازی و ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع مطرح و ارائه شده می باشد و تحقیقات و مطالعات در این زمینه همچنان ادامه دارد. به گونه کلی روشهای ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه های توزیع را میتوان به دو دسته ی عمده ی تحلیلی و شبیه سازی تقسیم نمود. در روشهای تحلیلی که کاربرد فراوانی در مطالعات مهندسی قابلیت اطمینان سیستمهای توزیع دارند، فیدر و تجهیزات مربوطه در قالب ریاضی به صورت اجزای سری یا موازی مدل میشوند و شاخصهای مربوطه در زمان نسبتاً کوتاهی محاسبه میشوند.
تعداد صفحه : 124
قیمت : 14700 تومان

 

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   پایان نامه ارشد رشته برق قدرت: کنترل میکرو توربین با استفاده از شبکه های عصبی

این فایل با فرمت پی دی اف می باشد برای دانلود با فرمت ورد اینجا کلیک کنید 

***

—-

دسته‌ها: مهندسی برق