پایان نامه ارشد رشته برق ساختارهای متامتریالی

4-2-2-1-      استاب اتصال کوتاه شده[1]

امپدانس ورودی دیده‌شده برای یک خط انتقال ساده که به بار  ختم شده را می­توان به صورت زیر به دست آورد.

(‏4‑1)

شکل ‏4‑1 ساختار استاب اتصال کوتاه شده را نشان می­دهد. برای این حالت ( ) عبارت بالا به صورت زیر تبدیل می گردد.

(‏4‑2)

با بهره گیری از ارتباط بالا مشخص می باشد که  به ازای  برابر صفر می گردد. که این معادل با  می باشد. که در اینجا  طول موج هدایتی می باشد.

به گونه مثال می­توان پاسخ فرکانسی یک خط اتصال کوتاه شده به طول  را در نظر گرفت (شکل 4-2). می­توان از ارتباط (‏4‑2)  و همچنین  شکل 4-2 نتیجه گرفت که در فرکانس‌های 0 GHz و 9.3 GHz امپدانس ورودی برابر صفر می گردد (جاهایی از پاسخ فرکانسی که دامنه S11 برابر 0 dB می باشد).

[1] Shorted stub

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد