پایان نامه ارشد رشته برق رزرو بالا رونده و پایین رونده در سمت تولید و مصرف

مشکل اصلی بهره گیری از نیروگاه های بادی عدم قطعیت در توان تولیدی این نوع واحدها می­باشد که برای بستن بازار در حضور این واحدهای تولیدی بایستی این عدم قطعیت در نظر گرفته گردد. با پیشرفت در روش­های پیش بینی باد، دقت قابل قبولی در این پیش بینی بدست آمده می باشد؛ در این پژوهش با مدل کردن باد با یک توزیع احتمال و تولید سناریوهای زیاد و سپس کاهش این تعداد سناریو به یک تعداد مناسب، عدم قطعیت توان تولیدی نیروگاه بادی در نظر گرفته گردید.

نظاره گردید که با حضور نیروگاه بادی مجموع توان تولیدی واحدها کمتر می­گردد اما برای جبران عدم قطعیت در تولید واحدهای بادی بایستی اندازه رزرو بیشتری برای شبکه در نظر گرفت، با این تفاصیل هزینه بهره­برداری از سیستم کاهش پیدا نمود. همچنین با امکان نصب نیروگاه بادی در باس­های مختلف هزینه­های متفاوتی برای برنامه مشارکت واحدها بدست می­آید، این موضوع بیانگر این می باشد که مکان سنجی نصب این نیروگاه در شبکه برای حفظ سرمایه، از دید بهره­بردار از اهمیت ویژه­ای برخوردار می باشد. با افزایش درصد نفوذ تولید بادی در سیستم قدرت هزینه بهره­برداری (و یا بستن بازار)  شبکه کمتر می­گردد. همچنین با افزایش اندازه عدم قطعیت در باد پیش­بینی شده هزینه بهره­برداری به علت افزایش سطح رزرو مورد نیاز سیستم افزایش می­یابد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: