پایان نامه ارشد رشته برق : آنتن های شکاف دار

1- آرایه با فاصله یکنواخت[1] میان شکاف‏ها که جهت ایجاد یک بیم باریک با سطح لوب فرعی پایین مناسب می باشد.

2- آرایه با فاصله غیر یکنواخت[2] میان شکاف‏ها که در طراحی بیم های شکل یافته (شکل دهی پرتو[3]) مورد بهره گیری قرار می‏گیرد.

شکاف‏های موازی طولی، شکاف‏های موازی در دیواره کناری و شکاف‏های سری در هر دو نوع آرایه از نوع موج رونده قابل بهره گیری می باشد.

آرایه‏های موج رونده همواره از کنار تغذیه می‏شوند و در انتها یک بار تطبیق قرار داده می گردد. این آرایه ها را نمی توان از وسط تغذیه نمود. برای تبیین موضوع در شکل 11-3 یک آرایه موج رونده با شکاف های اریب روی دیواره کناری موجبر برای زاویه 85 درجه با توزیع تیلور در طول آرایه،طراحی شده و در نرم افزار CST شبیه سازی شده می باشد. به گونه ای که آرایه از وسط و توسط یک T-junction تغذیه می گردد. طراحی این آرایه به گونه ای بوده می باشد که فرض شده می باشد که توان 1w وارد آرایه شده و نصف توان وارد شاخه سمت چپ و نصف دیگر وارد شاخه سمت راست شده می باشد و با بهره گیری از فرمول هایی که در مورد آنها بحث خواهد گردید این آرایه طراحی شده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد