پایان نامه ارشد در مورد چگونگی کنترل پاسخ فرکانسی سطوح انتخابگر فرکانس

شکل 5-3  نمای یک سلول واحد از ساختار فیلتر دوبانده با یک لایه سطح انتخابگر فرکانس با دو حلقه دایروی ادغام شده

 

(الف) قطبش TE

 

(ب) قطبش TM

شکل 5-4  تلفات تغبیه فیلتر دوبانده  با سلول واحد نشان داده شده در شکل 5-3 برای دو قطبش TE و TM

همانطور که در شکل 5-4 نظاره می­گردد، با تغییر زاویه تابش برای قطبش TE، فرکانس تشدید در باند اول به میزانGHz  04/. = 76/3–8/3 و در باند دوم به میزانGHz  3/. = 3/5- 6/5 تغییر کرده می باشد و همچنین با تغییر زاویه تابش برای قطبشTM ، فرکانس تشدید در باند اول به میزانGHz  04/. = 76/3- 8/3 و در باند دوم به میزانGHz  02/. = 6/5- 58/5 تغییر کرده می باشد. پس پاسخ فرکانسی ساختار هم از نظر تغییر قطبش و هم از نظر تغییر زاویه تابش پایداری مناسبی دارد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: