پایان نامه ارشد در مورد پلاریزاسیون متقاطع

همانطور که در فصل دوم مطرح گردید برای طراحی آرایه های خطی با سطح لوب کناری پایین و پهنای بیم باریک توزیع جریان تیلور به کار برده می گردد. زیرا سطح لوب کناری مورد نظر-35 dBمی باشد طبق جدول شکل 6-2 مقدار  برابر با 6 انتخاب شده می باشد.

از فرمول 40.2 مقدار  قابل محاسبه می باشد. سپس از فرمول 41.2 و با داشتن پهنای بیم 1.9 درجه طول کل آرایه قابل محاسبه می باشد. با در نظر داشتن مشخصات مورد نظر طول کل آرایه تقریبا 3.8متر می باشد. سپس با بهره گیری از فرمول 37.2 و 38.2 توزیع جریان خطی تیلور را می توان بدست آورد. همه مراحل بالا در نرم افزار متلب همانطور که در زیر نظاره می گردد، کد نویسی شده می باشد و توزیع جریان تیلور برای مشخصات مورد نظر همانطور که در شکل 1-4 دیده می گردد محاسبه و کشیده شده می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد