پایان نامه ارشد در مورد همسان سازی

اغلب در مدولاسیون­های درونی که توسط COFDM پشتیبانی می­گردد سردرگمی هست. COFDM می­تواند از مدولاسیون­های QAM  یا QPSK برای مدوله کردن هر حامل به گونه جداگانه بهره گیری کند. مجموعه­ی حاصل ترکیب حامل­ها سیگنال COFDM می باشد. QAM و  QPSK همچنین برای سیستم­های تک­حاملی نظیر آن چیز که برای ارسال ماهواره و کابل بهره گیری ­شوند، به کار می­طریقه. COFDM یک سیستم چندحاملی می باشد که برای نگاشت اطلاعات روی هزاران حامل از مدولاسیون­های QAM بهره گیری می­کند. عملکرد SFN و دریافت چندمسیره به آن افزوده شده می باشد که در این سیستم­های QAM پایه­ این امکان وجود ندارد. برای COFDM سه مدولاسیون پایه هست که عبارتند از: QPSK, 16-QAM, 64-QAM. همانطوری که در بالا ذکر گردید هر حامل بر اساس یکی از این شکل­های مدولاسیون انتخاب شده توسط طراح شبکه مدوله شده می باشد. QPSK روی یک حامل دو بیت بر سمبل 16-QAM چهار بیت بر سمبل و 64-QAM شش بیت بر سمبل نگاشت خواهد نمود. فرآیند نگاشت شکل مختصات در فضای صفحه­ی فازی اجازه می­دهد و از نگاشت گری[1] بهره گیری می­کند. این به آن معنی می باشد که نقاط مختصات مجاور هم در یک بیت با هم اختلاف دارند. چنانچه نقطه­ی مختصات عیان شده تصادفا اشتباه باشد بایستی مقدار نزدیک این نقطه آن را تصحیح کند]4[.

[1] Gray

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: