پایان نامه ارشد در مورد کانال‏های چند مسیری

در ورودی گیرنده سیگنال دریافتی شامل سیگنال مسیر مستقیم و پخش‌شدگی[1] و انعکاس‌یافته می‌باشد که البته تحت تاثیر افت مسیر  فضای آزاد و افت اتمسفر و ضریب انعکاس و عوامل دیگر قرار می‌گیرد. می‌توان نوشت :

Ereceive  = Edirection+Ereflection+Ediffraction +…(1-7)

در بین تمامی سناریوها سیگنال رسیده از مسیر انعکاس‌یافته از موانع از سمت‌های مختلف و متفاوت با سمت هواپیما بدترین تاثیر را در خطای زاویه‌سنجی دارد.

تعیین مشخصات سیگنالی لینک مخابراتی ایستگاه زمینی

در این قسمت به مطالعه مشخصات سیگنالی لینک مخابراتی ایستگاه زمینی شامل باند فرکانسی، تخصیص‌دهی کانال‌ها و مشخصات سیگنال‌ها پرداخته خواهد گردید. سامانه VOR در محدوده فرکانسی 0/108 تا 95/117 مگا‌هرتز در قالب 200 کانال با فاصله کانال 50 کیلو‌هرتز با پلاریزاسیون افقی با توان 100وات کار می کند. البته تعدادی از فرکانس‌های بین 0/108 تا 95/111 مگا‌هرتز برای سامانه localizer مربوط به سامانه فرود[2] هواپیما بهره گیری می گردد. فرکانس‌های دهم زوج بین این محدوده برای VOR و فرکانس‌های دهم فرد برای localizer بهره گیری می گردد. مطالب ذکر گردیده برای هر دو فرستنده CVOR و DVOR صدق می کند. فرکانس‌ها و شماره کانال مربوط به هر فرکانس برای DVOR و CVOR در پیوست دو آمده می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد