پایان نامه ارشد در مورد سیگنال های باند پهن

نمی توان از فیلتر وفقی[2]برای آشکارسازی بهره گیری نمود. بسته به نوع کاربرد سیگنال تصادفی ازمدل های مختلفی برای شبیه سازی آن بهره گیری می گردد. اما معمولاً فرض بر این می باشد که نمونه های دریافتی از سیگنال دارای تابع توزیع احتمال[3] گوسی با میانگین صفر می باشد. این فرض به اندازه قابل توجهی در بسیاری از کاربردها قابل قبول می باشد. زیرا سیگنال ارسالی از ترکیب تعداد بسیار زیادی منابع تصادفی مستقل از هم حاصل می گردد. تنها محدودیت اعمال شده توسط این فرض، گوسی بودن تابع توزیع سیگنال می باشد. گشتاور دوم سیگنال های گوسی برای اظهار خصوصیت تابع توزیع احتمال کافی بوده و سایرگشتاورهای بعدی آن یا صفر بوده و یا از روی گشتاور دوم[4] قابل محاسبه می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: