پایان نامه ارشد در مورد تصاویر دوربین متحرک

در فصل های گذشته به تبیین روش های مختلفی برای ردیابی اهداف در شرایط دوربین متحرک پرداختیم. برای ارزیابی بهتر در مورد چگونگی عملکرد این روش ها، از دنباله فریم های متفاوتی با خصوصیات مختلف بهره گیری شده می باشد. روش های مورد ارزیابی شامل الگوریتم های ارائه شده در این پایان نامه و همچنین الگوریتم های CAM Shift و Mean Shift می باشد. نتایج حاصل از اعمال این روش ها هم به صورت جدول و هم به صورت تصویری در ادامه نشان داده شده می باشد. جدول ها نشان دهنده اندازه خطای روش های مختلف در ردیابی اهداف می باشد. همچنین برای درک بهتر از قابلیت روش های مختلف، تعدادی از فریم ها به صورت نمونه در ادامه آورده شده می باشد.

مطابق آن چه که پیش تر ذکر کردیم، در این پایان نامه هیچ فرض خاصی در مورد ظاهر اهداف در نظر گرفته نشده می باشد. از طرفی روش های پیشین دارای پیاده سازی[1] های بسیار مختلفی می باشند. به این معنی که پیاده سازی موجود در این پایان نامه، لزوما بهینه ترین حالت روش های گذشته را مشخص نمی کند. در نتیجه نتایج به دست آمده از جدول ها و تصاویر، قابل بسط دادن به حالت کلی نمی باشد. این مساله زمانی بیش تر قابل توجه می گردد که این نکته را در نظر بگیریم که با در نظر داشتن نبودن مجموعه داده[2] خاص برای حالت دوربین متحرک، دنباله فریم ها توسط نویسنده ایجاد شده می باشد. در نتیجه همان گونه که انتظار نیز می رود بازده روش ها در دنباله فریم های متفاوت به گونه محسوسی دارای نوسان می باشد. اگر چه که نتیجه به دست آمده در این قسمت در حالت کلی قابل بسط دادن نیست، اما به عنوان تفسیری بر نتایج شبیه سازی های روش های مختلف روی دنباله فریم های موجود قابل ارائه می باشد.

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: