در این بخش از رساله قصد داریم اختصار ای از سیستم منطق فازی نوع2 فاصله‏ای را قبل از ارائه کنترل کننده ربوت بر اساس رهیافت تاکاگی-سوگنو (که در بخش های بعد براساس مجموعه های فازی نوع 1و نوع 2 اظهار می شوند)اظهار کنیم.

شکل 4-4 نمودار شماتیک یک سیستم فازی نوع 2 فاصله ای را نمایش می دهد. این مشابه نمودار متناظر نوع 1 می باشد، و تفاوت عمده آنها در این می باشد که حداقل یکی از سیستمهای فازی در مبنای قانون یک سیستم فازی نوع 2 فاصله ای می باشد. پس، خروجی های موتور استنباط سیستم های فازی نوع 2 فاصله ای هستند و برای تبدیل آنها به یک سیستم فازی نوع 1 نیاز به کاهش‏دهنده نوع داریم تا غیرفازی کردن بتواند اجرا گردد.]27[

نمایش مقدار نقطه ای[2]. یک مجموعه فازی نوع 2  بوسیله تابع عضویت فازی نوع 2   قابل اظهار می باشد:

  • (4-1)

کهxرا متغیر اولیه[3]  نام گذاری کرده اند.uمتغیر ثانویه[4] ویا درجه عضویت اولیه  نامیده می‏گردد.   را دامنه ثانویه[5] می نامند.]28-29[

 

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

این مطلب رو هم توصیه می کنم بخونین:   شبیه سازی عددی سلول خورشیدی مبتنی بر نانو نوار گرافن با استفاده از روش تابع گرین غیرتعادلی:پایان نامه ارشد