پایان نامه ارشد درباره معرفی آنتن های آرایه ای موجبر شکاف دار

این مسائل نشان دهنده اینست که نمودار شکل 13-4 که برای محاسبه مشخصات شکاف اریب روی بدنه باریک موجبر حساب شده می باشد بسیار دقیقتر از نمودار های موجود در مراجع مختلف بوده و می تواند برای طراحی آرایه های متفاوت در فرکانس های دیگر نیز بهره گیری گردد. آرایه طراحی شده در این پژوهش با 58 شکاف بوده می باشد مطمئنا برای آرایه های بزرگتر با تعداد شکاف های بیشتر وضعیت سطح لوب کناری بهتر خواهد گردید. زیرا همانطور که تصریح گردید توزیع جریان تیلور برای آرایه های بزرگتر با پهنای بیم باریکتر دقیقتر می باشد.

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد

می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید: